List účastníka MULTI DANCE CAMP (dále jen MDC)

Ke stažení a vytištění ve formátu PDF ZDE 

MULTI DANCE CAMP je řádně pojištěn. 

1. Všeobecné a konkrétní podmínky pro účast

Přihlášení dítěte:

Dítě je na camp přihlášeno vyplněním a odesláním elektronického formuláře. Současně s odesláním přihlášky rodič souhlasí s podmínkami a pravidly přihlášení. Stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

 

Souhlas rodičů s evidencí osobních údajů dítěte:

Rodič vyplněním přihlášky souhlasí s archivací a použitím osobních údajů dítěte uvedených v závazné přihlášce pro potřeby pořadatele MDC a to pro potřeby uskutečnění a propagace MDC. Zároveň dává souhlas k archivaci použití fotografií a videí pořízených v rámci MDC pro jeho prezentaci a propagaci.

 

Platba:

Podmínkou pro zařazení mezi účastníky kempu je zaplacení účastnického poplatku na účet pořadatele. POZOR! – V případě, že nezaplatíte účastnický poplatek společně se zasláním přihlášky, zařadí Vás pořadatel na takzvanou „čekací listinu“, odkud budete zařazeni mezi přihlášené účastníky MDC až po připsání účastnického poplatku na účet pořadatele.

 

Podmínky pro zrušení pobytu:

A. Ze strany rodiče:

Pro účastníka, který z jakéhokoliv důvodu nebude moci přijet na MDC, platí následující storno poplatky:

_ od 14 dnů do 7 dnů před nástupem 1000,- Kč
_ od 7 dnů před nástupem do dne nástupu 2000,- Kč

Storno poplatky jsou z důvodu omezené kapacity MDC.

 

B. Ze strany pořadatele:

Poruší-li na kempu dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, nebude-li se řídit Řádem MDC, neposlechne-li ani opakovaně pokyny lektorů, dozoru, oznámíme rodiči tuto skutečnost a vyhrazujeme si právo zrušit jeho účast na kempu bez nároku na vrácení peněz.

Jestliže účastník odstoupí v průběhu kempu, nemá právo na vrácení účastnického poplatku.

 

Upozornění:

Rodiče jsou odpovědni za ztráty nebo škody způsobené jejich dětmi, které způsobí úmyslně nebo činností, která je v rozporu s kempovým řádem.
Rodič poučí své dítě o naprostém zákazu užívání jakýkoliv omamných látek a opuštění objektu MDC bez vědomí dozoru.
Neručíme za případnou ztrátu cenných věcí (mobilní telefony, elektronické hry, zlaté šperky, atd.).
Proto nedoporučujeme tyto věci brát s sebou.

 

Nástup na MDC:

Podmínkou pro nástup na MDC je předložení průkazu zdravotního pojištění (popř. kopie) a vyplněný list účastníka MDC.

 

Převzetí  a předávání účastníka MDC:

Převzetí a předávání účastníka MDC se rozumí součinnost při předávání mezi Rodiči (zákonnými zástupci) a dozorem, lektory. Přebírat děti mohou jen osoby uvedené v Listu účastníka MDC.

 

2. Řád MDC

 

Každý účastník MDC:

_ se bude chovat k ostatním účastníkům čestně a kamarádsky,
_ se vyvaruje používání vulgárních výrazů,
_ se bude po celou dobu konání kempu řídit pokyny dozoru, lektora
_ se bez vědomí a svolení lektora nesmí vzdálit z prostoru konání MDC a to ani do nejbližšího okolí. Vymezení areálu provede dozor, nebo lektoři při prvním setkání.
_ šetří zařízení areálu,
_ se řídí řádem MDC a denním programem.
_ nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže lektorovi, zdravotníkovi, nebo dozoru.
_ nastupuje k jídlu vždy umytý, dle pokynů lektorů a dozoru

 

Každý účastník MDC dodržuje:

_ zákaz práce se zápalkami i zapalovačem,
_ zákaz používání mobilního telefonu v době programu
_ zákaz konzumace alkoholu, kouření a používání jiných drog a omamných látek,

 

 

3. Písemné prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte

 

Prohlašuji, že moje dítě

Jméno a příjmení…………………………………………………. Narození ……………………….........

adresa bydliště …………………………………………………………………………………………..………..

je úplně zdravé a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti, které je v mé péči, karanténní opatření ani zvýšený lékařský dozor a že mi není známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou infekční chorobou. Jsem si plně vědom právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

Upozornění od rodičů
Dítě netrpí / trpí alergií na

…………………………………………………………………………..…………………………………………..

Dítě pravidelně užívá tyto léky (uveďte dávkování)

…………………………………………………………….………………………………………………………...

Dítě je plně schopné snést taneční vytížení bez omezení.

…………………………………………………………….………………………………………………………...

Rodič poučí své dítě o povinnosti nahlásit každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže lektorovi, zdravotníkovi, nebo dozoru.

 

V ……………………………. dne …………………………...

 

…………………………………………………………………..

podpis rodičů (zákonných zástupců)

 

 

 

4. Adresy zákonných zástupců dosažitelných v době MDC:

 

V době trvání MDC jsem v dosahu na telefonním čísle .................................…….

jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………….,

adresa ………………………………………………………………………………………………………………

Současně prohlašuji, že jsem si vědom důsledků plynoucích ze Všeobecných a konkrétních podmínek účasti mého dítěte na MDC, potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník MDC podléhá řádu MDC a je povinen uposlechnout pokynů lektorů, dozoru. Nedodržení řádu MDC může mít za následek i vyloučením z MDC. Dále, že jsem poučil moje dítě a seznámil ho s důsledky plynoucími s nedodržením těchto podmínek.

 

V ……………………………. dne …………………………...

 

…………………………………………………………………..

podpis rodičů (zákonných zástupců)

 

 

 

5. Vyjádření ošetřujícího lékaře:

 

Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt na sportovním kempu bez omezení. 

 

Upozorňuji na  omezení :

 

 ..............................................................................................................................................

 

Upozorňuji na alergie :

 

 …..................................................................................................................................................

 

Jiná důležitá upozornění :

 

 …..................................................................................................................................................

 

V ……………………………. dne …………………………...

 

…………………………………………………………………..

Razítko a podpis lékaře